Letný večer s papiermi

Letný večer s papiermi a dvoma lamami

Grafické štúdio DVE LAMY organizujú komorné podujatie o papieroch. Do eventu sme sa zapojili aj my z Fedrigoni a preto ak máte chuť sa dozvedieť viac o papieroch všetkých možných z pohľadu grafických dizajnérov  máte tak možnosť zúčastniť sa tohto milého eventu.

Pre návštevníkov, ktorých by ste mali spočítať na prstoch štyroch rúk, bude pripravená výberová aleže naozaj superská káva a výborné vegánske občerstvenie.

Pre dvoch z vás mame pripravené aj lístky!

Stačí ak nám napíšete, že máte záujem o lístok a prezradíte nám aký papier je váš najobľúbenejší. :)

Kontaktovať nás môžete na našom slovenskom instagrame alebo facebooku, či prostredníctvom emailu info@fedrigoni.sk.

V piatok 31.7.2020 o 14:00 vyžrebujeme dvoch z vás.

-------------------------------------------------------------------
Pravidlá súťaže
1.         Organizátor súťaže
FEDRIGONI Deutschland GmbH
Bajuwarenring 10 a
82041 Oberhaching 12
Deutschland
Mwstnr: DE129499316
 
2.         Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 28.7.2020 do 31.7.2020
3.         Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý kto nám napíše správu, kde napíše svoj obľúbený papier
4.         Podmienky zapojenia do súťaže
Podmienkou zapojenia do súťaže je dodržanie podmienok účasti v súťaži, dodržanie podmienok súťaže v príspevku na www.facebook.com a bezvýhradná akceptácia týchto podmienok súťaže v plnom rozsahu.
5.         Vylúčenie zo súťaže
Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá nedodrží podmienky účasti v súťaži, podmienky zapojenia do súťaže a všeobecné podmienky súťaže v plnom rozsahu.
6.         Cena v súťaži a hodnota ceny
Cenou v súťaži je lístok na event "Letný večer s papiermi". Predajná cena 25,00 EUR s DPH.
7.         Daňová povinnosť za výhru
Daňovú povinnosť za výhru znáša výherca. V zmysle § 9, ods. 2, písm. m,zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú prijaté výhry v hodnote neprevyšujúcej hodnotu 350 EUR od dane oslobodené.
8.         Podmienky pre získanie výhry v súťaži
Podmienkou získania výhry je dodržanie podmienok súťaže v príspevku na www.facebook.com .
9.         Spôsob určenia výhercu súťaže
Výherca bude vylosovaný náhodným výberom z účastníkov súťaže, ktorí dodržali podmienky súťaže v príspevku na www.facebook.com.
10.         Oznámenie výhercu súťaže
Výherca bude vyhlásený na stránke organizátora súťaže na socálnych sieťach instagram a facebooka tiež, bude kontaktovaný priamo odpoveďou na jeho správu.
11.         Odovzdanie výhry v súťaži
Výhra v súťaži bude zaslaná emailom.
12.         Strata nároku na výhru
Výherca stráca nárok na výhru pri odmietnutí výhry.
13.         Pravidlá pre predčasné ukončenie alebo zrušenie súťaže
Organizátor súťaže môže súťaž predčasne ukončiť, alebo zrušiť v prípade technických problémov pri zverejnení podmienok súťaže na jeho sociálnych sieťach a technických problémov stránky organizátora súťaže na www.facebook.com.
14.         Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Organizátor súťaže zhromažďuje a spracováva účastníkom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe pre potreby vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry v súťaži. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o účastníkovi súťaže tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje účastníka súťaže nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.
Na účely doručenia výhry v súťaži výherca poskytuje organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údaje zaslané v elektronickej podobe prostredníctvom www.facebook.comza účelom doručenia výhry, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy sprostredkovateľom. Poskytnutie osobných údajov výhercom súťaže je dobrovoľné. Výherca súťaže má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla sprostredkovateľa a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Získané osobné údaje uchovávame v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 122/2013 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.
15.         Prehlásenie súťažiaceho a organizátora súťaže
Účastník súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. Organizátor súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

 

 

 

Share this article: